Visie

op professionaliseringModel professionalisering VBP

Door de snelle veranderingen in de maatschappij, technologie en markten zien veel organisaties zich genoodzaakt de bestaande manier van werken los te laten of sterk te verbeteren.

Het voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen én het bijhouden van vakmanschap zijn voorwaarden om als professional toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden.

Wanneer deze veranderingen in werkwijze leiden tot nieuwe functie- of roldefinities en nieuwe normen en standaarden kan je spreken van professionalisering van het betreffende vakgebied.

‘Professionalisering is de toepassing van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten gericht op het effectiever functioneren van professionals en de organisaties waar zij voor werken.’

Professionalisering beschouwen we als een continu leerproces dat betrekking heeft op vier niveaus:

  • de persoon;
  • het team of project;
  • de organisatie;
  • de toepassing van tools, methodieken en standaarden

Gedeelde professionele waarden en kwaliteitsnormen vormen het kader waarbinnen we werken aan het vergroten van toegevoegde waarde voor de organisatie, haar klanten en haar omgeving.

Samenhang in aanpak

Professionalisering vraagt om expliciete aandacht voor de relaties tussen de persoon, het team, het project, de organisatie en de methodieken die gebruikt worden, waarbij we de samenhang goed in het oog houden en interventies op al die niveaus in balans moeten zijn. Zo moeten we bijvoorbeeld niet doorschieten in het invoeren van regels en systemen voor aanbestedingen terwijl de houding en vaardigheden van inkopers nog achterblijft, of proberen een ‘veiligheidscultuur’ te bevorderen, terwijl de tools en de werkomgeving van onze engineers nog onveilig zijn.

Deze samenhang creëren we door door te werken aan de communicatie, de structuur (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in rollen en functies), de processen en werkwijzen (het professionele handelen). Deze vormen immers de professionele omgeving en randvoorwaarden die de ambities mogelijk moeten maken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de manier waarop werkplekken zijn ingericht of de instructies voor het gebruik van een nieuw systeem.

Professionalisering is doelgericht, dynamisch en normerend.

Doelgericht: Alle activiteiten richten zich op door de stakeholders gewenste effecten.

Dynamisch: De omgeving dwingt om voortdurend te reflecteren of doelen nog haalbaar, realistisch en actueel zijn of moeten worden bijgesteld.

Normerend: Het ontstaan van professionele richtlijnen, kwaliteitscriteria, handelingsprotocollen of gedragscodes.

Centraal staat hierin een professionele integriteit die zijn basis heeft in een set professionele waarden. Professionaliseren betekent daarmee continu leren op meerdere niveaus tegelijk.

© 2003 – 2017 Van Bommel