Archief berichten: Coaching

Moreel Beraad

Wat is Moreel Beraad?

Morele kwesties en ethische dilemma’s kennen niet één juist antwoord. Moreel beraad wordt ingezet om professionals te laten leren over ethische dilemma’s die zij in hun werkpraktijk meemaken. De procesbegeleider faciliteert de morele dialoog in samenspraak met collega-professionals. De aanpak is gestoeld op de Socratische gespreksvoering die door juiste vraagstelling helpt te reflecteren op het eigen denkproces. (meer…)

Loslaten

Loslaten is een thema dat mij de laatste tijd erg bezig houdt, zowel zakelijk als privé. Heb je ook eens ervaren hoe het kan zijn als je iets moet loslaten, wat jaren lang van jou was of wat als vanzelfsprekend bij jou hoorde? Of een situatie waarin jezelf de controle kwijt raakt en je die uit handen moest geven? Wat deed dat met je? (meer…)

Heeft dit zin?

We komen af en toe op een moment in ons leven dat we voor een belangrijke uitdaging staan. Dat we gewild of ongewild voor een keuze gesteld worden. Dat kan een nieuwe kans zijn die op je pad komt of een concreet verzoek om een nieuwe taak, functie of project aan te gaan. Je bent jarenlang een betrokken en toegewijde medewerker in je team en op een dag vraagt je manager of je de leiding wilt gaan nemen over het team. Of je bent als ict-er gespecialiseerd in een specifieke programmeertaal en op een dag komt er een nieuwe klantvraag en de mogelijkheid om als projectleider op te treden. Maar het kan ook privé zijn. Na een LAT relatie van een half jaar vraagt hij opeens aan je of je wilt gaan samenwonen. Of je het wilt of niet, je wordt min of meer gedwongen nu een keuze te maken. Hoe doe je dat eigenlijk? En wat heeft dat met zingeving te maken? (meer…)

De nieuwe professional

successful-collaborationEr is een verschuiving in professionele organisaties gaande van het ‘rendementsdenken’ – waar processen via predict & control mechanismen de vooraf gestelde resultaten, al dan niet uitgedrukt in KPI’s, moeten opleveren – naar ‘ruimte geven aan professionals’ en dienend leiderschap. Dat laatste betekent dat steeds minder van bovenaf wordt voorgeschreven hoe we dingen moeten doen, maar dat het management  ons vooral moet faciliteren om ons werk goed te kunnen doen.

Deze ontwikkeling stelt hogere eisen aan de professional die zelfstandig doelen en werkwijzen bepaalt en meer in zelfsturende multi-disciplinaire teams samenwerkt om toegevoegde waarde te leveren. Skills op het gebied van persoonlijke effectiviteit en samenwerken worden daarom belangrijker, naast de inhoudelijke expertise.

Deze veranderingen in werkwijze leiden tot nieuwe functie- of roldefinities, tot nieuwe processen en procedures en uiteindelijk tot nieuwe normen en standaarden. Zo zien we dat projectmanagers omgevormd worden tot Scrum masters, die zelfsturende teams faciliteren en verpleegkundigen tot nurse practitioners, die medische taken van de arts over kan nemen.

Als houvast in deze veranderingen stellen we het professionele waardenkader centraal: Wat is verantwoord handelen? Hoe houd ik daarbij rekening met de belangen van alle stakeholders? Wat mag van ons worden verwacht?

Wat is dan eigenlijk ‘Professioneel’?

Een Professional verricht een beroep waarvoor specifieke vakkennis en vaardigheden vereist zijn. Om optimaal te functioneren moet hij of zij werken vanuit een juiste balans tussen hoofd, hart en handen. Dat is een houding waarbij het denken, gedrag, gevoel in harmonie  zijn.

Professionaliteit betekent:

  • Handelen gericht op effectiviteit (doelgericht, probleemoplossend)
  • Vakinhoudelijkheid: Expert kennis toepassen in professionele context
  • Beroepsethiek en integriteit
  • Inlevingsvermogen in de mensen voor wie je je werk verricht
  • Verantwoording willen afleggen over je eigen functioneren
  • Zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing
  • Continue ontwikkelen
Training for Purpose

Het Training for Purpose programma stimuleert ontwikkeling van de nieuwe professional in MKB organisaties en zelfstandigen. Het wordt aangeboden in samenwerking met ondernemersnetwerken.

Hoe helpt Van Bommel professionalisering?

De organisatie en haar professionals leren nieuw gedrag en nieuwe denk- en werkwijzen aan en het strategisch inzicht om deze effectief in te zetten in een gegeven situatie.

Door vertrouwd te raken met meerdere handelingsalternatieven ben je daarna als professional in staat om in nieuwe situaties effectief te functioneren en hoge toegevoegde waarde te bieden aan de organisatie, haar klanten en haar omgeving.

Authenticiteit en integriteit vormen daarbij de basis van het professioneel handelen. Daar besteden we dus veel aandacht aan.

Bij het aanleren van nieuw gedrag wordt tevens het zelflerend vermogen ontwikkeld: door zelfreflectie in staat zijn om kritisch het eigen functioneren te evalueren, daarvan te leren en in het vervolg op een nieuwe wijze te acteren.

Dit leerprincipe is van toepassing op de individuele professional, het team, het project, de afdeling en op de hele organisatie.

Opleiding en training worden op maat aangeboden en in-company verzorgd. Probleemgebieden, knelpunten en leerdoelen worden vooraf helder in kaart gebracht en het programma wordt daarop ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Tevens verzorgt VBP het projectmanagement van leerprogramma’s, onderwijsontwikkeling, HRD en organisatieontwikkeling. Wij werken hiervoor samen met gespecialiseerde partners op het gebied van procesbegeleiding, opleiding & training, HRD en innovatie.

Graag gaan we met u in gesprek met wat dit betekent voor uw organisatie, uw werk of eigen persoon.

Werken met dilemma’s helpt communicatie verbeteren

Als mensen in hun omgang met anderen geraakt worden in datgene wat zij echt belangrijk vinden, wordt de communicatie daar snel door beheerst en is het moeilijk om constructief in gesprek met elkaar te blijven. Dat kan zich uiten in irritatie, beschuldigen, elkaar negeren of zelfs agressie. Zo ver kwam het gelukkig niet in onze workshop Waar trek ik de grens? Workshop professionele integriteit op het facilitator congres van IAF, samen met Judith de Jong en Nanneke de Fouw.

dilemmaworkshop IAF 19-6-15

Judith helpt deelnemers hun eigen waarden te koppelen aan de keuzes die ze hebben gemaakt.

Wel ontstond in een discussie, waarbij deelnemers hun keuze in een dilemma mochten toelichten, bij de een het gevoel dat haar waarde van ‘diversiteit’ en het tolereren van verschillende meningen in het gedrang kwam. Haar reactie lokte bij de ander juist het gevoel uit in zijn waarde ‘respect’ te worden geraakt. Je zult eerst deze achterliggende waarden in een meningsverschil boven tafel moeten krijgen om verder te kunnen. Dit was een van de vele inzichten die ontstonden tijdens de overvolle sessie van bijna 2 uur.

inzichten

De reactie van de facilitators was zeer enthousiast. Ze zagen het dilemmaspel als een bruikbare vorm om integriteit bespreekbaar te maken.

Dank aan alle deelnemers en aan Judith en Nanneke voor de perfecte samenwerking.

Een reactie van een deelnemer:

Blij verrast door je workshop, alleszins inspirerend, vooral omdat het een mogelijkheid vormt om de ‘socratische dialoog’ doelgericht in te zetten als een vorm van tegenspraak.

Op zich is de ‘socratische dialoog’ eigenlijk niet te gebruiken, want een vrijwel eindeloze inspanning om te doorgronden wat er allemaal speelt, van invloed is, hoe het weegt en wat al niet. Met jouw werkvorm is dat socratische ideaal in de organisatiepraktijk van het nemen van beslissingen (die zo vaak dilemma’s met zich meebrengen) te realiseren. Prachtig.
– dr. Aart G. Broek, klasse-oplossingen.nl